Course curriculum

 • 1

  EMPRESS Codes Journaling

  • Journaling Impulse

  • Journaling Musik Playlist

  • EMPRESS Codes Telegram Gruppe

 • 2

  Masterclass Transmissions

  • 03.02.2023

  • Aufnahme Masterclass am 03.02.2023

  • 03.03.2023

  • Aufnahme Masterclass am 03.03.2023

  • 07.04.2023

  • Aufnahme Masterclass am 04.07.2023

  • 05.05.2023

  • Aufnahme Masterclass am 05.05.2023

  • 02.06.2023

  • 14.07.2023

  • Aufnahme Masterclass am 02.06.2023

 • 3

  Embodiment Transmissions

  • 10.02.2023

  • Playlist 'Embodiment Ritual Vol. 1)'

  • Aufnahme Embodiment Ritual am 10.02.2023

  • 10.03.2023

  • Playlist 'EMPRESS Embodiment Ritual Vol. 2)'

  • Aufnahme Embodiment Ritual am 10.03.2023

  • 14.04.2023

  • Playlist 'EMPRESS Embodiment Ritual Vol.3)'

  • Aufnahme Embodiment Ritual am 14.04.2023

  • 12.05.2023

  • Aufnahme Embodiment Ritual am 12.05.2023

  • Playlist 'EMPRESS Embodiment Ritual Vol.4)'

  • 09.06.2023

  • Playlist 'Embodiment Ritual Vol. 5)'

  • 21.07.2023

  • Playlist 'Embodiment Ritual Vol. 6)

 • 4

  Coaching Transmissions

  • 24.02.2023

  • Aufnahme Coaching Transmission am 24.02.2023

  • 17.03.2023

  • Aufnahme Coaching Transmission am 17.03.2023

  • 21.04.2023

  • Aufnahme Coaching Transmission am 21.04.2023

  • 19.05.2023

  • Aufnahme Coaching Transmission am 19.05.2023

  • 16.06.2023

  • 28.07.2023